Quản lý phân quyền  là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của trường học và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền là việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Để phân quyền cho các nhóm thành viên bạn click vào Menu cấu hình -> Quản lý phân quyền

Học viên: Đối với học viên bạn chỉ nên phân quyền vào mục ” Gửi thư” ( bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Giáo viên: Đối với giáo viên bạn nên phân quyền vào các mục như: tính lương nhân viên, lưu lương nhân viên và gửi thư (bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Nhân viên: Đối với nhân viên bạn có thể phân quyền vào hầu hết các mục, trừ mục: truy cập vào phiếu thu, chi đã xác nhận, truy cập trang quản lý nhóm khách hàng, tạo mới nhóm khách hàng, cập nhật, xóa nhóm khách hàng, truy cập trang quản lý chiến dịch, tạo mới, cập nhật, chạy, xóa chiến dịch, truy cập trang lợi nhuận sau lương, truy cập trang thống kê học viên của từng giáo viên, truy cập trang thống kê, truy cập trang quản lý trường học, tạo mới, cập nhật, xóa trường học, truy cập trang quản lý, tạo mới, cập nhật, xóa nhạc cụ, truy cập trang quản lý, tạo mới, cập nhật, xóa cơ sở, quản lý, kiểm soát, xóa, trả lời thư.

Trợ giảng: Đối với trợ giảng bạn chỉ nên phân quyền vào mục ” Gửi thư” ( bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Marketing: Đối với marketing bạn nên phân quyền vào các mục: truy cập trang quản lý nhóm khách hàng, tạo mới, cập nhật, xóa nhóm khách hàng, truy cập trang quản lý chiến dịch, tạo mới, cập nhật, chay, xóa chiến dịch và menu quản lý.

Quản lý: Đối với quản lý bạn có thể phân quyền vào tất cả các mục.

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!